Hensikten med salgs- og leveringsbetingelsene er å gjøre handelen så trygg som mulig for deg som bruker, og for oss som leverandør.

Faller din henvendelse utenom de generelle betingelsene, vil vi likevel forsøke å hjelpe til. Kontakt oss med eventuelle spørsmål her.

GENERELLE SALGS - OG LEVERINGSBETINGELSER

1. DEFINISJONER

Pegasus Supplies AS omtales i denne avtale som "selger" og Pegasus Supplies AS' kunder omtales som "kjøper".

2. ANVENDELSE

Disse salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse på ethvert salg fra selger, med mindre hele eller deler av betingelsene er regulert annerledes i særskilt avtale opprettet skriftlig mellom kjøper og selger. Kjøper aksepterer disse salgs- og leveringsbetingelser ved selv, eller via representant, å signere for mottak av varer, eller ved å plassere bestilling hos selger. For at avvikende betingelser skal gjelde, må de være skriftlig og eksplisitt skriftlig akseptert av kjøper på forhånd. Dersom dette ikke har skjedd, gjelder disse generelle betingelser i sin helhet.

Enhver kjøpsavtale defineres etter disse betingelser som næringskjøp. Bestemmelser i Kjøpsloven og andre lover om kjøpers rett til å endre eller annullere kjøpsavtalen, rettigheter for kjøper ved forbrukerkjøp, kjøpers returrett og reklamasjonsrett, som avviker fra disse betingelser, gjelder således ikke.

Selger inngår generelt sett ikke kjøpsavtaler med privatpersoner, og alle lovverkets bestemmelser om forbrukerkjøperers rettigheter, gjelder således ikke. Dersom en ansatt hos en av selgers kunder bestiller varer i eget navn fra selger, regnes også disse kjøp som næringskjøp som faller inn under disse generelle betingelser. Dersom en privatperson bestiller varer fra selger, og ønsker å gjøre Kjøpslovens og andre lovers bestemmelser om retur-rett og reklamasjons-rett gjeldende, må kjøper gjøre selger skriftlig oppmerksom på dette på forhånd, da slike kjøp vil føre til at selger må ta høyere priser. Selger har rett til å avstå fra slike kjøpsavtaler dersom kjøper ikke aksepterer de generelle betingelser eller aksepterer et pristillegg for å gjøre andre betingelser gjeldende.

Innkjøp til hjemme PC-avtaler ansees som næringskjøp og våre standard salgsvilkår gjelder derfor istedetfor det til enhver tid gjeldende lovverk som regulerer forbrukerkjøp, postordresalg, angrerett, med videre.

3. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER

Dersom det mellom bestillingstidspunkt og leveringstidspunkt inntrer endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller priser fra selgers underleverandører, forbeholder selger seg rett til å øke salgsprisen tilsvarende. Alle priser oppgies eks. m.v.a., og kan endres uten varsel. Dersom annet ikke er skriftlig avtalt, er betalingsbetingelsene kontant før levering. Bedriftskunder og offentlige etater kan etter kredittvurdering innvilges kreditt. Ved forsinket betaling belastes morarenter og purregebyr i henhold til morarenteloven.

4. BESTILLING

Bestilling kan skje pr. telefon, telefax eller e-post. Kjøper er bundet til kjøpsavtalen og de generelle betingelser idet en bestilling er kommunisert til selger.

5. LEVERINGSBETINGELSER OG LEVERINGSTID

Alle produkter leveres EXW Oslo. Transport til bestemmelsesstedet skjer for kjøpers regning og risiko med mindre annet er skriftlig avtalt. Levering ansees å ha skjedd når varen er overlevert kjøper eller fraktfører. Oppgitt leveringstid regnes fra det tidspunkt selger har mottatt bestilligen fra kjøper. Leveringstiden oppgies med forbehold om endringer fra selgers underleverandører. Selger har ikke ansvar for kjøpers eventuelle merkostnader som følge av forsinket levering.

6. SALGSPANT

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av eventuelle renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

7. ANNULERING OG ENDRING AV ORDRE

Annulering og endring av ordre kan kun skje med selgers samtykke. Forsinket levering eller prisforhøyelse på grunn av endringer i valutakurser, toll- og avgiftssatser, andre inngrep fra offentlige myndigheter eller priser fra selgers underleverandører gir ikke rett til endring eller annulering av ordre.

Bestilte varer kan ikke avbestilles medmindre Pegasus Supplies AS har en tilsvarende rett til avbestilling hos underleverandør. Ved avbestilling eller endring av bestillinger aksepterer kjøper å dekke alle merkostnader dette medfører.

8. REKLAMASJONER OG RETURER

Kjøper plikter ved mottak av varer straks å undersøke disse og reklamere snarest og senest innen 2 dager fra mottaksdato dersom leveransen etter kjøpers oppfatning er beheftet med feil eller mangler.

Ved feil og/eller mangler som ikke skyldes kjøper eller forhold på dennes side, har Pegasus Supplies AS en uomtvistelig rett til å foreta utbedring for underleverandørs kostnad, foreta omlevering eller heve kjøpet.

Retur skal være godkjent av Pegasus Supplies før retur kan skje. Ikke godkjent retur vil bli sendt tilbake til kjøper for dennes regning. Returforespørsel skal skje skriftlig på e-post eller telefax senest 2 dager fra faktura-dato. Varer som er godkjent returnert skal sendes til Pegasus Supplies for kjøpers regning. Godkjennelse av retur skjer med forbehold om at varen er i henhold til avtalen som lå til grunn for returen.

Pegasus Supplies forbeholder seg retten til avkorting av eventuell kreditering av returnerte varer. Kjøper må aldri skrive direkte på originalemballasje, da dette kan medføre avkorting av eventuell kreditering. Returen skal pakkes på en slik måte at de kommer fram i uskadd stand. Kjøper bærer ansvar for varen fra den er mottatt hos kjøper til den er mottatt hos selger, herunder bærer kjøper også ansvar for eventuelle transportskader ved retur. Spesialprodukter kan ikke avbestilles eller returneres. Varene må returneres i orginal emballasje, og avvik kan føre til reduksjon av eventuell kreditering. Produktet krediteres til fakturapris eller til dagens pris, avhengig av hva som er lavest. Returer som ikke skyldes feil-levering fra Pegasus Supplies, belastes med et håndteringsgebyr på kr. 500,-.

Kjøpers betalingsplikt for varene opprettholdes med uendret forfallsdato, helt til en eventuell retur/reklamasjonssak er ferdig behandlet hos selger og selgers underleverandører. Kjøper kan ikke utsette betalingen for varene selv om en sak er under retur/reklamasjonsbehandling. Selger vil i etterkant eventuelt tilbakebetale for mye betalt beløp. Utsetter kjøper sin betalingsplikt etter disse betingelsene, mister kjøper enhver reklamasjonsrett og retur-rett.

9. FORCE MAJEURE

Selger er ikke ansvarlig for skade eller forsinkelser som er forårsaket av lovendring, krig, streik, lockout, boikott, naturkatastrofer eller andre liknende omstendigheter som ligger utenfor selgers kontroll (Force Majeure / Acts of God). Kjøper kan ikke kreve kjøpet gjennomført eller hevde mislighold dersom ovennevnte forhold oppstår, eller dersom gjennomføring av kjøpet vil påføre selger så stor ulempe at det står i et vesentlig misforhold til kjøpers interesse i at selger gjennomfører leveranse.

10. GARANTI

Selger gir ingen selvstendig garanti på de leverte produkter, men leverer produkter som har garanti mot fabrikasjonsfeil fra den enkelte underleverandør. Den enkelte underleverandør er ansvarlig for garanti på produkter levert kjøper. Garantiens omfang varierer fra produkt til produkt, og selgers representant vil kunne gi nærmere informasjon om disse forhold. Selger vil være behjelpelig med å henvise kjøper til riktig instans ved eventuelle garanti-krav.

11. BEGRENSNING AV SELGERS ANSVAR

Ansvar overfor selger kan ikke gjøres gjeldende for feil eller mangler som måtte oppstå som følge av:

- Sammenkobling av utstyr eller bruk av programutrustning som er levert av andre enn selger, eller der selger ikke selv har foretatt sammenkoblingen eller på annen måte godkjent den.

- Foretatte endringer, modifikasjoner, vedlikehold, reparasjoner eller liknende av utstyr eller programutrustning av andre enn selgers ansatte eller andre som selger har godkjent.

- Feil ved installasjoner og arbeid utført av selgers konsulenter.

Selger er ikke ansvarlig for tapt fortjeneste eller andre tap, direkte eller indirekte, som måtte oppstå på grunn av feil eller mangler ved de leverte produkter eller ved forsinkelse. Selger er heller ikke ansvarlig for tap av data eller driftsavbrudd som følge av mangler ved de leverte produkter. Selgers erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset oppad til de leverte varers salgspris.

Ved skader eller tap som oppstår under transport av varene til kjøper, gjelder særskilte forsikringsvilkår som er beskrevet i et eget informasjonsskriv dersom kjøper har bestilt transportforsikring. Slike tap eller skader skal behandles direkte mellom kjøper og forsikringsselskapet, og medfører under enhver omstendighet ikke begrensninger i kjøpers plikt til å betale selger uavkortet for varene innen den angitte forfallsdato. Risikoen for varene går under enhver omstendighet over på kjøper idet varene overleveres fraktfører eller kjøpers representant, ihenhold til Incoterms CIF-vilkår og forsikringsselskapets polise-vilkår for den aktuelle transportforsikring. Dersom ikke særskilt transportforsikring er avtalt for hver enkelt kjøp, transporteres varene til kjøper for kjøpers regning og risiko.

12. TVISTER

Tvister om forhold som faller inn under disse salgs- og leveringsbestemmelser, eller uenigheter om forståelse av disse bestemmelser, skal søkes løst ved forhandlinger. Oppnåes ikke enighet mellom partene i forhandlinger, kan saken bringes inn for Oslo Byrett.

13. MARKEDSFØRING

Kjøper aksepterer at selger kan benytte kjøpers kontaktinformasjon til utsendelse av informasjonsmateriell, tilbud og reklamekampanjer via e-post, vanlig post og telefax, både for eksisterende og potensielle kunder. Dersom kjøper ikke ønsker å motta slik informasjon, kan kjøper gjøre selger skriftlig oppmerksom på dette.